Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

CHEMGROUND1. Identyfikacja produktu

Wodny, gotowy do użycia, środek gruntujący na bazie drobno-cząsteczkowej dyspersji styrenowo-akrylowej. W składzie: pigmenty organiczne, woda, dodatki uszlachetniające i środki konserwujące. Produkt. jest dostarczany w stanie gotowym do użycia z wbu-dowanym pigmentem.

2. Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz i do wnętrz na podłoża mineral-ne, beton, cegłę, tynk cementowo-wapienny, płyty gipsowo-kartonowe, wiórowe i paź-dzierzowe. Pełni funkcję warstwy wzmacniającej pod wyprawy tynkarskie oraz malar-skie. Nie stosować na powierzchnie malowane farbą wapienną, błyszczące oraz ja-ko warstwę ostateczną. Powierzchnie o dużej chłonności należy gruntować dwukrot-nie. Kolejna warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Produkt obniża nasiąkli-wość podłoża, nadaje tło i poprawia głębię koloru warstwy dekoracyjnej.

3. Sposoby i warunki nakładania

Nakładać pędzlem lub wałkiem na odpowiednio przygotowane podłoże przy temperatu-rze otoczenia nie niższej niż +50C oraz nie wyższej jak +25ºC. Chronić świeżo nałożo-ny grunt przed bezpośrednim nasłonecznieniem, mgłą i przymrozkami. Gruntowane podłoże musi być dojrzałe i suche. Następne warstwy (tynk lub farba) mogą być apli-kowane po całkowitym wyschnięciu gruntu, t.j. od 24 do 48 godzin w zakresie tempera-tur od +5 do 25ºC przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%. Niskie tempera-tury lub wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia nawet o kilkanaście godzin


4. Zużycie

Od. 0,10 do 0,30 l/m2 w zależności od podłoża. Gęstość: 1,30 kg/dm³

5. BHP

Produkt zebrać przy pomocy materiału wiążącego ciecze i usunąć zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami o odpadach. . W przypadku zanieczyszczenia oczu, twarz przemyć natychmiast dużą ilością czystej wody; zwrócić się o pomoc lekarską. Resztek preparatu gruntującego nie wylewać do gruntu, kanalizacji czy zbiorników wodnych.

6. Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od dzieci w temperaturze dodatniej - do 12 miesięcy.

7. Opakowanie

Pojemniki plastikowe o pojemności 5 i 10 litrów