Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

SZPACHLÓWKA MINERALNA BIAŁA1. Surowce

Cement portlandzki biały, spoiwo polimerowe, wypełniacze mineralne, środki hydrofobowe, włókno sieciujące oraz dodatki modyfikujące

2. Przeznaczenie

Do wyrównywania i wygładzania nierówności powierzchni mineralnych, likwidowania rys i drobnych pęknięć. Osadzanie siatki z tworzywa sztucznego oraz przyklejania lekkich styropianowych i mineralnych detali architekto-nicznych do podłoży mineralnych, stabilnych, o obniżonej chłonności i odpowiednio przygotowanych. Produkt mo-że być stosowany do wewnątrz oraz na zewnątrz.

3. Wykonanie

Podczas wykonywanych prac należy unikać silnego nasłonecznienia, jak również niskich temperatur (poniżej +5ºC). Chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych stosując specjalne zabezpieczenia (kurtyny). Nie dodawać wody więcej niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz szpachlów-ki. Niedopuszczalne jest również "ulepszanie" wyrobu poprzez dodawanie cementu, piasku lub innych surowców i produktów. Suchy składnik mieszać z wodą aż do uzyskania odpowiedniej, plastycznej konsystencji i pozostawić na ok. 10 minut. Powtórzyć mieszanie za pomocą wolnoobrotowej wiertarki zaopatrzonej w mieszadełko. Masa po-winna być jednorodna, wolna od pęcherzyków powietrza i grudek. Szpachlówkę należy zużyć w ciągu dwóch go-dzin. Wtapiając siatkę z tworzywa sztucznego należy pamiętać, aby pasy tkaniny zbrojącej zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Nanieść drugą warstwę masy szpachlowej tak, by siatka nie była widoczna; powierzchnię wy-gładzić. Każdą kolejną warstwę należy nakładać "mokre na mokre".

4.Dane Techniczne


5. Składowanie

Szpachlówkę (suchy składnik) przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu nie dłużej niż do 12 miesięcy od daty produkcji.

5. Bhp

Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu pracy umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów bu-dowlanych oczyścić natychmiast używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę. W razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.